Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden van Lifestyle Motowear 2024.

De voorwaarden gelden expliciet voor verkooptransacties in de fysieke winkel gevetigd Zuidereinde 52, 1243 KH in ’s-Graveland.

Voor verkooptransacties via de webwinkel gelden andere algemene voorwaarden. Zie daarvoor https://lm17.shop/algemene-voorwaarden.


Inhoudsopgave: 


ARTIKEL 1 - Definities

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid en bekendmaking

ARTIKEL 5 - Prijswijzigingen

ARTIKEL 6 - Aanbetaling

ARTIKEL 7 - Betaling contant

ARTIKEL 8- Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

ARTIKEL 9- Levertijd

ARTIKEL 10 - Annuleren

ARTIKEL 11 - Ruilen en/of retourneren van een artikel

ARTIKEL 12 - Garantie

ARTIKEL 13 - Klachten

ARTIKEL 14 - Geschillen

ARTIKEL 15 - Nakomingsgarantie

ARTIKEL 16 - Wijzigingen

ARTIKEL 17 - Bestellingen


ARTIKEL 1 - DEFINITIES:

Ondernemer: Lifestyle Motowear, Zuidereinde 52, 1243 KH te ‘s-Graveland.

Consument: de afnemer die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede verstaan elektronisch.

Levertijd: de termijn waarbinnen volgens de overeenkomst de prestatie verricht moet zijn.


ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID EN BEKENDMAKING

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (koop)overeenkomsten die tussen ondernemer en consument worden gesloten.

2. Voordat de koopovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door kopieën van de tekst in een houder bij de kassa te plaatsen of door het online beschikbaar stellen van de voorwaarden. Online ter beschikking stellen is voldoende, maar dan moet de consument hiermee hebben ingestemd.


ARTIKEL 5 - PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen.

2. Als na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de eerder overeengekomen prijs.


ARTIKEL 6 - AANBETALING

1. De ondernemer mag bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling van maximaal 50% van de koopsom verlangen met een maximum van € 500,00.

2. Indien het artikel niet (meer) leverbaar blijkt te zijn bij leverancier zal de gehele aanbetaling door Lifestyle Motowear aan consument per bank worden geretourneerd.


ARTIKEL 7 - BETALING CONTANT

1. De consument betaalt bij aflevering.

2. De ondernemer hoeft niet te leveren zolang de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


ARTIKEL 8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT

1. Zolang de consument niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald, blijven de geleverde zaken eigendom van de ondernemer. Blijft volledige betaling uit, dan kan een ondernemer het geleverde artikel terugvorderen.

2. Indien de ondernemer kosten bij de consument in rekening mag brengen voor een reparatie, mag de ondernemer het artikel onder zich houden totdat de reparatiekosten door de consument zijn voldaan.


ARTIKEL 9 - LEVERTIJD

1. De levertijd is afhankelijk van de desbetreffende leverancier. De ondernemer gaat uit van de aan hem getoonde levertijd in het B-2B-systeem op dat moment. Leverancier(s) kunnen de levertijd veranderen. Ondernemer is hier niet aansprakelijk voor.

2. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstijd krijgt de ondernemer de kans om het artikel te leveren op de door de leverancier(s) nieuw genoemde datum.


ARTIKEL 10 - ANNULEREN

1. De ondernemer heeft het recht, als de consument de overeenkomst vóór levering annuleert, een vooruitbetaling van de consument te behouden.


ARTIKEL 11 - RUILEN EN/OF RETOURNEREN VAN EEN ARTIKEL

1. Ruilen en/of retourneren is alleen mogelijk als dit vooraf is overeengekomen. De consument krijgt geen geld retour, maar krijgt een tegoedbon voor het desbetreffende bedrag. Deze tegoedbon moet voor de volle 100% bij een volgende aankoop worden besteedt binnen twee (2) jaar na datum uitgifte.

2. De ondernemer bepaalt binnen welke termijn de consument mag ruilen of retourneren. De termijn voor retourneren/ruilen is 1 week na de aankoopdatum.

3. Wanneer de ondernemer voor het geruilde of geretourneerde artikel een tegoedbon verstrekt, verliest deze tegoedbon haar geldigheid twee jaar na de datum van afgifte van de bon, op voorwaarde dat de afgiftedatum op de tegoedbon is vermeld.

4. Artikelen kunnen alleen worden geretourneerd/geruild indien deze ongedragen zijn, met de originele kaartjes eraan met de originele bevestigingsmaterialen. Indien van toepassing dienen alle beschermende stickers op het artikel aanwezig te zijn op de wijze dat de leverancier het initieel heeft geplaatst.

5. Helmen kunnen niet worden geretourneerd/geruild!

6. Artikelen in de sale of andere aanbiedingen kunnen NIET geretourneerd/geruild worden.


ARTIKEL 12 - GARANTIE

1. Het geleverde artikel moet de eigenschappen bezitten die de consument op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik, voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.

2. De ondernemer garandeert gedurende de termijn van zoals door leverancier vermeldt de afwezigheid van gebreken.

3. Voldoet het geleverde artikel niet aan de verwachtingen dan heeft de consument, indien hij dit tijdig heeft gemeld aan de ondernemer, recht op: - aflevering van het ontbrekende, - reparatie, mits de ondernemer daaraan redelijkerwijs kan voldoen, - vervanging, tenzij de afwijking te gering is om dit te rechtvaardigen of het artikel teniet of achteruit is gegaan doordat de consument niet zorgvuldig voor het behoud van het artikel heeft gezorgd. -

De consument heeft pas recht op ontbinding van de koop of vermindering van de prijs in evenredigheid met de mate van afwijking als: - herstel of vervanging onmogelijk is of niet van de ondernemer gevergd kan worden, - de ondernemer niet overgaat tot herstel of vervanging.

4. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering aan artikelen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.


ARTIKEL 13 - KLACHTEN

1. De consument moet klachten over gebreken aan gekochte artikelen en/of betreffende de uitvoering van de overeenkomst tijdig na constatering daarvan bij de ondernemer indienen, waarbij binnen twee weken in ieder geval tijdig is. De consument dient de klacht bij voorkeur schriftelijk in. Niet tijdig klagen kan leiden tot verlies van rechten, maar niet als sprake is van bijzondere omstandigheden. De consument kan gevraagd worden te bewijzen dat het artikel bij de ondernemer is gekocht, bijvoorbeeld door middel van een kassabon.

2. De ondernemer geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie. Als de ondernemer niet binnen deze termijn kan reageren, stuurt hij de consument een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een inhoudelijke reactie kan verwachten.

3. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat aan de Geschillencommissie voorgelegd kan worden.


ARTIKEL 14 - GESCHILLEN

1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft voorgelegd.

3. Nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd, dient het daarover ontstane geschil uiterlijk binnen twaalf maanden schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. De Geschillencommissie verklaart het geschil na het verstrijken van deze termijn niet ontvankelijk, tenzij er bijzondere redenen zijn.

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.


ARTIKEL 15 - NAKOMINGSGARANTIE

Ondernemer neemt tegenover de consument de verplichtingen van een lid over, die hem in het kader van een bindend advies is opgelegd door de Geschillencommissie, indien het lid deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen. Als het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening ter toetsing aan de rechter is voorgelegd, wordt het beroep op de nakominggarantie geschorst totdat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Voor toepassing van de nakomingsgarantie moet de consument een schriftelijk verzoek indienen bij ondernemer. De consument die van de nakominggarantie gebruik maakt, moet zijn vordering, die voortvloeit uit het bindend advies, overdragen (cederen) aan ondernemer.


ARTIKEL 16 - WIJZIGINGEN

De brancheorganisatie wijzigt de algemene voorwaarden slechts in overleg met de Consumentenbond.


ARTIKEL 17 – BESTELLINGEN

Indien een artikel niet op voorraad is in de fysieke winkel en besteld moet worden heeft ondernemer het recht het artikel 7 dagen na telefonisch en/of mail contact met consument het artikel in de winkel te leggen ter verkoop.

Bijlage 1, retourformulier

Bijlagen

Bijlage 1; Retourformulier